Huisregels

Goed om ze te kennen, de Start 1-2 huisregels. Met deze regels houden we Start 1-2 een onafhankelijk platform!

Start 1-2 is een onafhankelijk platform voor het vergelijken van verschillende onderwerpen en bedrijven. Op overzichtelijke wijze worden bedrijven getoond van de categorieën producten of diensten die de bezoeker op het de beginpagina van Start 1-2 kan invoeren of aanklikken.

Alle bedrijven worden gerangschikt op basis van de waardering die zij krijgen van de bezoekers van Start 1-2.

Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van deze door Start 1-2 verrichte dienstverlening. Op het gebruik van de website zijn deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde van toepassing. Lees de onderstaande voorwaarden dan ook aandachtig door. Door gebruik te maken van de website accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden.

Dit document is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2009.

 1. Definities
  1.1. Start 1-2: handelsnaam van Start 1-2 B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20144579 en gevestigd te Goessestraatweg 19, 4421 AD, Kapelle.
  1.2. Ervaring: bespreking, kritiek of recensie betreffende een Aanbieder.
  1.3. Aanbieder: persoon of bedrijf welke producten verkoopt dan wel diensten aanbiedt die relevant zijn voor de bezoekers van de Website.
  1.4. Screening: kortstondig onderzoek naar eigenschappen en kenmerken van een Aanbieder.
  1.5. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige voorwaarden.
  1.6. Website: www.start12.nl.

 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website
  2.1. Openbaarmaking en verveelvoudiging van de inhoud van de Website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Start 1-2, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regels van dwingend recht.
  2.2. De Website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aan de inhoud van de Website kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
  2.3. Start 1-2 is gerechtigd op elk moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
  2.4. Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele Website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de Website aan kan tasten.

 3. Bepalingen over de Aanbieders
  3.1. Start 1-2 bepaalt geheel naar eigen inzicht welke Aanbieders op de Website vermeld zullen worden. De Aanbieders die op de Website worden weergegeven zijn geen (handels)partners van Start 1-2.
  3.2. Start 1-2 kiest op basis van een Screening of en op welke wijze een Aanbieder op de Website wordt vermeld.
  3.3. Aanbieders die graag op de Website willen worden vermeld, kunnen Start 1-2 vrijblijvend om een Screening verzoeken. Start 1-2 beslist dan eveneens vrijblijvend om de Screening al dan niet uit te voeren en of de Aanbieder wordt vermeld.
  3.4. Aanbieders kunnen ook tegen betaling een Screening verkrijgen. Dergelijke Screenings worden met voorrang op eventuele andere Screenings uitgevoerd. De Aanbieder kan geen andere rechten aan de betaling ontlenen dan het verkrijgen van een Screening. Het is niet gegarandeerd dat de Aanbieder ook zal worden vermeld op de Website en indien hij wel wordt vermeld, gebeurt dat onder de normale voorwaarden zoals hier beschreven.
  3.5. Een Aanbieder kan niet op diens verzoek worden verwijderd van de Website, ook niet indien zij zelf verzocht hebben om of betaald hebben voor een Screening.

 4. Betalingsvoorwaarden voor de Aanbieders
  4.1. Start 1-2 zal voor het door Aanbieder verschuldigde bedrag een declaratie sturen aan Aanbieder. De betalingstermijn van deze declaratie is één maand na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
  4.2. In afwijking van het vorige lid is Start 1-2 niet verplicht een declaratie te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Aanbieder zal maandelijks dan wel volgens een andere overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Start 1-2.
  4.3. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is een Aanbieder die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Start 1-2.
  4.4. Bij een niet tijdige betaling is Aanbieder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
  4.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Aanbieder in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Aanbieder wordt gelegd, Aanbieder overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  4.6. In bovenstaande gevallen heeft Start 1-2 voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Aanbieder die hierdoor mocht ontstaan.

 5. Ervaringen, het plaatsen en eventueel verwijderen daarvan
  5.1. Het plaatsen van een Ervaring geschiedt volgens het daartoe ingerichte formulier. Overeenkomstig het formulier geeft degene die een Ervaring plaatst zijn e-mailadres en een gebruikersnaam op. Het e-mailadres wordt niet aan derden getoond of verstrekt, behoudens een geval als vermeld in artikel 5.9 en gevallen waarin de verstrekking volgens de wet is verplicht. De gebruikersnaam wordt bij de geplaatste Ervaring getoond.
  5.2. Het is niet toegestaan om in een Ervaring bewust onjuistheden op te nemen of uitingen te doen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de rechten van anderen. In het bijzonder is het niet toegestaan inbreuk te maken op auteursrechten van anderen door de gehele tekst van een Ervaring uit het werk van een ander te kopiëren. Afbeeldingen mogen niet in een Ervaring worden geplaatst. Verwijzingen zijn alleen toegestaan indien hetgeen waarnaar wordt verwezen op rechtmatige wijze is openbaargemaakt.
  5.3. De Ervaring moet op een zorgvuldige wijze worden geschreven, waarbij opmerkingen van feitelijke aard over de Aanbieder of diens personeel desgevraagd feitelijk moeten kunnen worden onderbouwd. Puur subjectieve meningen kunnen worden geuit, mits duidelijk is dat deze mening niet gegrond is op feiten.
  5.4. Negatieve uitingen over een Aanbieder in een Ervaring moeten op verzoek van Start 1-2 met bewijs kunnen worden gestaafd.
  5.5. Het is niet toegestaan in de Ervaring namen, adressen of andere persoonsgegevens van individuele medewerkers van een Aanbieder te vermelden. De review dient gericht te zijn op het informeren van anderen, bijvoorbeeld over of men met dit bedrijf in zee moet gaan. Kritisch zijn mag, maar wel opbouwend. Generaliseer niet één incident naar een algemene uitspraak. Daarnaast is nodeloos grievend taalgebruik (scheldwoorden) ten alle tijden verboden.
  5.6. Het is niet toegestaan om Ervaringen te plaatsen tegen betaling door een Aanbieder. Tevens is het de bezoeker niet toegestaan om Ervaringen te plaatsen voor een Aanbieder waar de bezoeker werkzaam is of diensten voor verleent, of voor een concurrent van een dergelijke Aanbieder. Ervaringen die in strijd met dit verbod zijn geplaatst, worden terstond verwijderd. Het feit dat het IP-adres vanaf waar de Ervaring geplaatst wordt, toegekend is aan een dergelijke Aanbieder, levert een bewijsvermoeden op van het feit dat de bezoeker werkzaam is of diensten verleent voor deze Aanbieder.
  5.7. In afwijking van het vorige artikel is het toegestaan een Ervaring te plaatsen voor het eigen bedrijf wanneer deze een reactie vormt op Ervaringen van anderen en de afkomst van de Ervaring duidelijk is voor derden.
  5.8. Bezoekers die een Ervaring plaatsen zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. De redactionele controle door Start 1-2 reikt niet verder dan het incidenteel en na plaatsing aanpassen van opvallende, kennelijke onjuistheden, verschrijvingen of spelfouten. Ervaringen worden door Start 1-2 uitdrukkelijk niet op eigen initiatief gecontroleerd op rechtmatigheid jegens derden. Start 1-2 is dan ook niet aansprakelijk voor enige onrechtmatigheid die in een Ervaring zou zijn vervat.
  5.9. Start 1-2 behoudt zich het recht voor om een Ervaring niet te plaatsen of aan te passen wanneer zij op basis van eigen inzicht en interpretatie tot de conclusie komt dat de Ervaring (in haar oorspronkelijke staat) niet voor plaatsing geschikt is.
  5.10. Start 1-2 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beslissing tot het al dan niet plaatsen of aanpassen van een Ervaring.
  5.11. Indien Start 1-2 tot het inzicht komt dat een Ervaring inhoud bevat die onmiskenbaar onrechtmatig is - bijvoorbeeld na kennisneming van een daartoe strekkend rechterlijk vonnis - wordt de Ervaring verwijderd of aangepast. Tevens kan Start 1-2 aan degene die door de onrechtmatigheid wordt benadeeld, de door Start 1-2 opgeslagen contact- en persoonsgegevens verstrekken die betrekking hebben op de bezoeker die de Ervaring heeft geplaatst.
  5.12. Op verzoek van de bezoeker die een Ervaring heeft geplaatst, kan deze worden verwijderd, mits daarvoor gegronde en zwaarwegende redenen zijn. Een voorbeeld van een gegronde reden is als de Ervaring persoonsgegevens bevat, en als zodanig invloed kan hebben op de manier waarop de bezoeker in de maatschappij wordt beoordeeld. Indien anonimisering van de Ervaring in zulk geval niet mogelijk blijkt, zal Start 1-2 de Ervaring verwijderen.
  5.13. Door de Ervaring te plaatsen, verklaart de bezoeker dat hij aan alle daaromtrent gestelde eisen voldoet. Het is echter geheel ter beoordeling van Start 1-2 of dat inderdaad het geval is.
  5.14. Start 1-2 is bevoegd de Ervaring nadat deze is geplaatst aan te passen, maar alleen op zo een manier dat de strekking van de Ervaring intact blijft.

 6. Rechten van intellectuele eigendom
  6.1. De bezoeker die een Ervaring plaatst, verklaart dat hij daarmee geen inbreuk maakt op enig auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat aan een ander toebehoort.
  6.2. De bezoeker verleent Start 1-2 alle rechten die noodzakelijk zijn om de Ervaring op de Website te kunnen plaatsen en voor andere doeleinden die de uitoefening van het bedrijf Start 1-2 dienstig kunnen zijn. In ieder geval noodzakelijk is een niet-exclusieve licentie om het werk openbaar te maken. Er is geen tijdslimiet aan de verleende rechten verbonden.
  6.3. De weergave van de door een bezoeker gekozen gebruikersnaam geldt als naamsvermelding in de zin van de Auteurswet.
  6.4. Een Aanbieder die al dan niet tegen betaling verzoekt om een screening, verleent daarmee expliciet toestemming zijn merknaam, logo of portret weer te geven op de Website. Ook Aanbieders die niet hun expliciete toestemming hebben verleend tot het gebruik van diens logo kunnen zich tegen dat gebruik niet verzetten.
  6.5. De bezoeker machtigt Start 1-2 om op te treden tegen elke openbaarmaking of verveelvoudiging door derden van de Ervaring in de vorm waarin deze op de Website geplaatst is.

 7. Slotbepalingen
  7.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  7.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.
  7.3. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot het zelfde strekt als de oude bepaling.
  7.4. Start 1-2 heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
  7.5. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  7.6. Als een bezoeker aan Start 1-2 een bericht stuurt, geldt de door Start 1-2 ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij de bezoeker kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.